• یک جدول دارای یک نام منحصر به فرد بوده و اطلاعات خود را در قالب چندین سطر (row) و ستون (column) نگهداری می کند.
 • از دستور CREATE TABLE در MySQL برای ایجاد یک جدول (table) جدید استفاده می شود.
CREATE TABLE MyGuests (
 id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
 lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
 email VARCHAR(50), 
 reg_date TIMESTAMP
)

نکته :

Data type تعیین کننده نوع داده ای (مثل عدد، متن و ..) است که جدول در خود نگهداری می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به انواع داده ای قابل کاربرد در زبان PHP به بخش آموزش انواع داده ای در PHP بروید.

 مثال MySQLi شی گرا

<!--?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn--->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Table MyGuests created successfully";
} else {
  echo "Error creating table: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

مثال MySQLi رویه ای

<!--?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Table MyGuests created successfully";
} else {
  echo "Error creating table: " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?-->

مثال PDO

<!--?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn--->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  // sql to create table
  $sql = "CREATE TABLE MyGuests (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP
  )";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Table MyGuests created successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }
$conn = null;
?>

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *