زمانی که ما در MySQL جدول ایجاد کردیم می توانیم اقدام به وارد کردن اطلاعات (Insert Data) کنیم.

برای وارد کردن داده‌ها در جدول‌های MySQL باید از دستور INSERT INTO استفاده کنیم. می‌توانیم داده‌ها را با استفاده از اعلان <mysql یا از طریق اسکریپت PHP در جدول‌های MySQL وارد کنیم.

در مثال زیر ساختار متداول SQL برای دستور INSERT INTO برای وارد کردن داده‌ها در جدول‌های MySQL نمایش دادیم :

INSERT INTO table_name (field1, field2,...fieldN)

VALUES

(value1, value2,...valueN);

وارد کردن داده‌ها از طریق اعلان فرمان

برای وارد کردن داده‌ها در جدول MySQL از طریق اعلان فرمان از دستور INSERT INTO استفاده می‌کنیم مانند مثال زیر :

root@host# mysql -u root -p password;
Enter password:*******
mysql> use TUTORIALS;
Database changed

mysql> INSERT INTO tutorials_tbl 
  ->(tutorial_title, tutorial_author, submission_date)
  ->VALUES
  ->("Learn PHP", "John Poul", NOW());
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO tutorials_tbl
  ->(tutorial_title, tutorial_author, submission_date)
  ->VALUES
  ->("Learn MySQL", "Abdul S", NOW());
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO tutorials_tbl
  ->(tutorial_title, tutorial_author, submission_date)
  ->VALUES
  ->("JAVA Tutorial", "Sanjay", '2007-05-06');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql>

نکته : هیچ یک از نشانه‌های به صورت (<-) جزئی از دستور SQL نیستند. از این نشانه‌ها استفاده کرده‌ایم تا نشان دهیم که این‌ها خط جدید هستند و زمانی که بدون قرار دادن نقطه‌ویرگول، در انتهای هر خط از دستور MySQL اینتر بزنید، MySQL به طور خودکار آن‌ها را ایجاد می‌کند.

درج داده‌ها با استفاده از اسکریپت PHP

ما می‌توانیم از دستور INSERT INTO در تابع ()mysql_query در PHP برای وارد کردن داده‌ها در یک جدول MySQL استفاده کنیم.

<html>

  <head>
   <title>Add New Record in MySQL Database</title>
  </head>

  <body>
   <?php
     if(isset($_POST['add'])) {
      $dbhost = 'localhost:3036';
      $dbuser = 'root';
      $dbpass = 'rootpassword';
      $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
     
      if(! $conn ) {
        die('Could not connect: ' . mysql_error());
      }

      if(! get_magic_quotes_gpc() ) {
        $tutorial_title = addslashes ($_POST['tutorial_title']);
        $tutorial_author = addslashes ($_POST['tutorial_author']);
      } else {
        $tutorial_title = $_POST['tutorial_title'];
        $tutorial_author = $_POST['tutorial_author'];
      }

      $submission_date = $_POST['submission_date'];
  
      $sql = "INSERT INTO tutorials_tbl ".
        "(tutorial_title,tutorial_author, submission_date) "."VALUES ".
        "('$tutorial_title','$tutorial_author','$submission_date')";
        mysql_select_db('TUTORIALS');
      $retval = mysql_query( $sql, $conn );
     
      if(! $retval ) {
        die('Could not enter data: ' . mysql_error());
      }
     
      echo "Entered data successfully\n";
      mysql_close($conn);
     } else {
   ?>
  
   <form method = "post" action = "<?php $_PHP_SELF ?>">
     <table width = "600" border = "0" cellspacing = "1" cellpadding = "2">
      <tr>
        <td width = "250">Tutorial Title</td>
        <td>
         <input name = "tutorial_title" type = "text" id = "tutorial_title">
        </td>
      </tr>
     
      <tr>
        <td width = "250">Tutorial Author</td>
        <td>
         <input name = "tutorial_author" type = "text" id = "tutorial_author">
        </td>
      </tr>
     
      <tr>
        <td width = "250">Submission Date [  yyyy-mm-dd ]</td>
        <td>
         <input name = "submission_date" type = "text" id = "submission_date">
        </td>
      </tr>
   
      <tr>
        <td width = "250"> </td>
        <td> </td>
      </tr>
     
      <tr>
        <td width = "250"> </td>
        <td>
         <input name = "add" type = "submit" id = "add" value = "Add Tutorial">
        </td>
      </tr>
     </table>
   </form>
  <?php
   }
  ?>
  </body>
</html>

در هنگام واردکردن داده‌ها بهترین گزینه این است که از تابع ()get_magic_quotes_gpc استفاده کنیم تا ببینیم آیا در پیکربندی کنونی امکان استفاده از گیومه جادویی وجود دارد یا نه. اگر این تابع مقدار flase بازگرداند، در این صورت می‌توانیم از تابع ()addslashes برای افزودن / پیش از گیومه‌ها استفاده کنیم.

آموزش PHP MySQL


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/victoryi/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4477

درج داده ها در MySQLدرج داده‌ها با استفاده از اسکریپت PHP

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *