Insert

  • برای وارد کردن و ايجاد يک رکورد جديد در جدول استفاده می شود .
  • دو روش استفاده از این دستور وجود دارد :
  1. INSERT INTO table_name
    VALUES (value1, value2, value3,…)
  2. INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)
    VALUES (value1, value2, value3,…)

نکته : می توان در دستور Insert در SQL تعيين کرد که مقادير مورد نظر به ترتيب به کدام ستون های جدول وارد شوند  برای اين منظور:

ابتدا نام ستون های مورد نظر را به ترتيب جلوی نام جدول در يک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنيم .

سپس مقادير متناظر را به همان ترتيب پس از واژه Vaues در پرانتز وارد می کنيم .

چنانچه برای فيلد يا فيلدهايی مقداری در دستور Insert درنظر گرفته نشود ، مقادیر پیش فرض تعیین شده و در صورت تعیین نکردن مقدار پیش فرض جای آنها در جدول خالی می ماند . فقط بايد به ترتيب نام ستون ها و مقادير دقت کرد .

Insert into Student ( Name , Family ) Values ( “x” , “y” )

در مثال بالا نام x در فیلد Name و نام y در فیلد Family میرود. بقیه ی فیلد ها در صورت تعیین کردن مقدار پیش فرض آن مقدار را میگیرند و در صورت تعیین نکردن آن ، مقدار خالی یا Null میگیرند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *