دستور UPDATE در PHP برای بروزرسانی رکوردهای جداول استفاده میشود..

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

دستور WHERE برای انتخاب رکورد های مد نظرمان انتخاب کی می شوند و اگر از این دستور استفاده نکنیم، تمام رکورد ها بروز رسانی می شوند.

reg_date email lastname firstname id
2014-10-22 14:26:15 john@example.com Doe John 1
2014-10-23 10:22:30 mary@example.com Moe Mary 2

مثال زیر بروزرسانی به روش PDO میباشد:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // تنظیم حالت برخورد با خطاها
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  // تنظیم کوئری ویرایش
  $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

  // دستورات آماده
  $stmt = $conn->prepare($sql);

  // اجرای کوئری
  $stmt->execute();

  // چاپ پیغام موفقیت آمیز بودن عملیات ویرایش
  echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

پس از اجرای این دستورات جدول ما به این شکل در خواهد آمد (lastname تغییر کرده است):

reg_date email lastname firstname id
2014-10-22 14:26:15 john@example.com Doe John 1
2014-10-23 10:22:30 mary@example.com Doe Mary 2

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *