همانطور که میدانید دستور DELATE برای حذف رکورد های یک جدول استفاده میشود.

DELETE FROM table_name
WHERE some_column = some_value

به بند WHERE در نحو DELETE توجه کنید: بند WHERE مشخص می کند که کدام رکورد یا رکورد باید حذف شود. اگر بند WHERE را حذف کنید ، همه پرونده ها حذف می شوند!

مثال زیر حذف رکوردها از یک جدول بصورت PDO میباشد:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
// تنظیم حالت برخورد با خطاها
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// تنظیم کوئری حذف
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
// بدلیل اینکه کوئری نتیجه ای را برنمی گرداند از تابع زیر استفاده می کنیم
$conn->exec($sql);
echo "Record deleted successfully";
}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>

 

نتیجه کار بعد از حذف رکورد:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *