هدف از برنامه نویسی ورود داده ها به کامپیوتر، پردازش داده ها و استخراج نتایج آن است. لذا مهمترین عنصر اصلی برنامه نویسی، داده ها هستند. در واقع مرحله ی اول شروع یادگیری یک زبان، آشنایی کامل با انواع داده ها است. داده ها در هر زبان برنامه نویسی انواع مختلفی دارند که هر کدام فقط یک نوع از داده های ورودی از برنامه نویس را می تواند در خود ذخیره داشته باشد. به عنوان مثال ورودی های عددی جزء نوع داده integer و یا داده هایی که به صورت متنی هستند در قالب نوع داده string قرار می گیرند.

متغیرها می توانند داده های مختلفی را در خودشان ذخیره کنند و به وسیله ی آنها کارهای مختلفی را انجام دهند.

PHP از انواع داده های زیر پشتیبانی می کند:

گروه داده های اسکالر (Scalar Data type)

 • متغیر متنی یا رشته ای یا String
 • متغیر عدد صحیح یا Integer
 • متغیر عددی اعشاری یا  Float(اعداد اعشاری هستند که به آنها double نیز گفته می شود)
 • متغیر درست یا غلط یا Boolean

گروه داده های ترکیبی (Compound Data type)

 • متغیر آرایه ای یا Array
 • متغیر شی گونه یا Object

گروه داده های مخصوص (Special Data type)

 • متغیر تهی یا NULL
 • متغیر ارجاع به آدرس یا Resource

در زبان php نوع داده توسط برنامه نویس به طور صریح بیان نمی شود، بلکه زمانی که ما یک متغیر را مقداردهی می کنیم، توسط php، نوع داده تعیین و مشخص می گردد. بعنوان مثال اگر در متغیری داده ای از نوع Integer ذخیره شود، نوع متغیر Integer تعیین می گردد.

متغیر رشته ای (string)

رشته یک توالی از کاراکترها است، مانند “Hello PHP5!”. در زبان php هیچ محدودیتی برای تعداد کاراکترهای رشته ای وجود ندارد و php از رشته های طولانی نیز پشتیبانی می کند.

برای تولید متغیرهای رشته ای به روش های زیر می توانید عمل کنید:

 • رشته متنی را داخل کاراکتر های نقل قول تکی قرار دهیم
 • رشته متنی را داخل کاراکترهای نقل قول دوتایی قرار دهیم
<?php
$x = "Hello PHP5!";
$y = 'Hello PHP5!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

خروجی:

Hello PHP5!
Hello PHP5!

نکته:

تفاوت استفاده از کاراکتر های نقل قول تکی و دوتایی

تفاوت « روشِ تعریفِ رشته با نقل قول تکی » با « تعریف رشته به صورتِ نقل قول دوتایی » این است که در روش اول، دیگر نمی توانیم داخل رشته، از متغیرها استفاده کنیم.

<?php

$x = "clicksite.org ";

$y = '$x';

$z = "$x";

echo $y;

echo "<br />";

echo $z;

?>

خروجی :

$x

clicksite.org

متغیر عدد صحیح (Integer)

نوع داده عدد صحیح یا Integer یک عدد بدون اعشار،  بین 3,154,324,789   و  3,154,324,789 –  است.

قوانین برای اعداد صحیح:

 • یک عدد صحیح باید حداقل یک رقم داشته باشد
 • یک عدد صحیح نباید نقطه اعشار داشته باشد
 • یک عدد صحیح میتواند مثبت یا منفی باشد

در مثال زیر، $x یک عدد صحیح است.

تابع var_dump()  در php، نوع (data type) و مقدار (value) داده یا متغیر، را باز می گرداند :

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>

خروجی

int 5985

متغیر عددی اعشاری (Float)

یک متغیر اعشاری یا Float دارای یک بخش عددی به همراه یک بخش اعشاری یا نمایی، می باشد.در php اندازه ی این نوع داده بستگی به، نوع سیستم عامل و پردازنده ای که استفاده می کنید ، دارد. ولی آخرین عددی که پشتیبانی می کند عدد 1.8e308  با 14 رقم اعشار می باشد. در مثال زیر، متغیر x$ به عنوان یک متغیر اعشاری float تعریف و بعد مقداردهی شده است. تابع ()var_dump، مقدار و نوع متغیر را مشخص می کند:

<?php 
$x = 15.528;
var_dump($x);
?>

خروجی

float 15.528

متغیر درست یا غلط ( Boolean)

یک Boolean دو حالتِ ممکن، را نشان می دهد: TRUE یا FALSE.  می توان بر روی این قبیل داده ها عملیات های منطقی چون and ، or و  not انجام بدهیم.

در زبان php همه داده ها مقدار True را بر میگردانند مگر :

 • عدد 0
 • 0.0
 • رشته خالی
 • رشته صفر “0”
 • آرایه ی بدون عنصر
 • شی بدون عضو
 • NULL

این متغیرهای ذکر شده مقدار False را بر می گردانند.

متغیر آرایه (Array)

آرایه این قابلیت را دارد تا چندین مقدار را، در یک متغیر واحد ذخیره کند. با این تفاوت که در متغیرها، فقط یک مقدار می توانست ذخیره شود. هر آرایه داری چند عنصر است و هر عنصر دارای یک مقدار می باشد.

در مثال زیر متغیر cars$ یک آرایه است. تابع ()var_dump نوع و مقدار داده را بر می گرداند.

<?php
$cars = ["Volvo", "BMW", "Toyota"];
var_dump($cars);
?>

خروجی:

array (size=3)

 0 => string 'Volvo' (length=5)

 1 => string 'BMW' (length=3)

 2 => string 'Toyota' (length=6)

متغیر شی گونه ( Object)

یک object یک نوع داده یا data type است که داده ها و اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را در خود ذخیره می کند. در php باید یک شی را به صورت واضح تعریف نماییم. ابتدا باید کلاس شی را بسازیم. برای ساخت کلاس از کلمه class استفاده می کنیم . یک کلاس ساختاری است که شامل متد و پروپرتی ها می باشد.

<?php
class Car
{
  function Car()
  {
    $this->model = "VW";
  }
}

// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>

مقدار  NULL

Null یک نوع داده خاص است که می تواند تنها یک مقدار داشته باشد ، آن هم فقط مقدار NULL. آنچه که مشخص است NULL داده ای است که هیچ مقداری به آن نداده باشیم. توسط روش های زیر می توانیم نوع داده NULL بسازیم :

 • به متغیر مقدار NULL  را بدهیم
 • هیچ مقداری به متغیر نداده باشیم
 • تابع unset() را روی متغیر اعمال کنیم

در مثال زیر با دادن کلمه NULL به متغیرمان، در واقع به آن، هیچ مقداری، اختصاص ندادیم. گفتنی ست که به وسیله تابع ()is_null می توانید تشخیص دهید، متغیر NULL هست یا خیر.

<?php

$x = "Hello PHP5!";

$x = NULL;

var_dump($x);

?>

خروجی

null

داده مرجع (Resource)

این نوع داده جزء داده های گروه نوع خاص می باشد و در واقع یک data type یا نوع داده حقیقی نیست. این نوع داده در واقع یک آدرس از یک تابع یا یک منبع یا یک متغیر دیگر را در خود نگهداری و ذخیره می کند. به عنوان مثال فراخوانی پایگاه داده ها یا database call از این نوع داده می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *