ساختار

UPDATE table_name SET field1 = new-value1, field2 = new-value2

[WHERE Clause]

در کد بالا ساختار معمول SQL دستور UPDATE برای تغییر دادن داده‌ها در جدول MySQL نوشته شده است .

WHERE: زمانی که بخواهید ردیف‌های منتخب را در یک جدول به‌روزرسانی کنید، بسیار مفید است .

 • می‌شود یک یا چند فیلد را با هم به‌روزرسانی کرد
 • میتوان با استفاده از بند WHERE  شرط های متنوعی نوشت.
 • میتوان مقادیر را به یک‌باره در یک جدول منفرد به‌روزرسانی کرد.

به‌روزرسانی داده‌ها از اعلان فرمان

root@host# mysql -u root -p password;
Enter password:*******

mysql> use TUTORIALS;
Database changed

mysql> UPDATE tutorials_tbl
  -> SET tutorial_title = 'Learning JAVA'
  -> WHERE tutorial_id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql>

از دستور UPDATE به همراه بند WHERE برای رکوردی که دارای tutorial_id با مقدار 3 است استفاده می‌شود.

به‌روزرسانی با استفاده از اسکریپت<?php
  $dbhost = 'localhost:3036';
  $dbuser = 'root';
  $dbpass = 'rootpassword';
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  
  if(! $conn ) {
   die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }

  $sql = 'UPDATE tutorials_tbl
   SET tutorial_title="Learning JAVA"
   WHERE tutorial_id=3';

  mysql_select_db('TUTORIALS');
  $retval = mysql_query( $sql, $conn );
  
  if(! $retval ) {
   die('Could not update data: ' . mysql_error());
  }
  echo "Updated data successfully\n";
  mysql_close($conn);
?> PHP

برای به‌روزرسانی فیلد tutorial_title برای یک رکورد که دارای tutorial_id است استفاده می‌شود.

 • از دستور UPDATE در SQL با یا بدون بند WHERE در تابع PHP به نام ()mysql_query استفاده میشود.
 • این تابع دستور SQL را به روش مشابه در اعلان <mysql اجرا می‌کند.

 

 

آموزش PHP MySQL


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/victoryi/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4477

tutorial_titleWHEREبه‌روزرسانی داده‌ها از اعلان فرمانکوئری UPDATE در MySQL

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *