حذف اطلاعات از جداول پایگاه داده

رابط PDO: حذف اطلاعات از جداول پایگاه داده (کوئری DELETE)

25 سپتامبر 2021
همانطور که میدانید دستور DELATE برای حذف رکورد های یک جدول استفاده میشود. DELETE FROM table_name WHERE some_column = some_value به بند WHERE در نحو DELETE توجه کنید: بند WHERE مشخص می کند که کدام رکورد یا رکورد باید حذف شود ...
Search
Generic filters
Exact matches only

رابط PDO: حذف اطلاعات از جداول پایگاه داده (کوئری DELETE)

25 سپتامبر 2021
همانطور که میدانید دستور DELATE برای حذف رکورد های یک جدول استفاده میشود. DELETE FROM table_name WHERE some_column = some_value به ...