دستور Insert در sql

دستور Insert در sql

12 سپتامبر 2021
 Insert برای وارد کردن و ايجاد يک رکورد جديد در جدول استفاده می شود . دو روش استفاده از این دستور وجود دارد : INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,…) INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…) VALUES (value1, value2 ...
Search
Generic filters
Exact matches only

دستور Insert در sql

12 سپتامبر 2021
 Insert برای وارد کردن و ايجاد يک رکورد جديد در جدول استفاده می شود . دو روش استفاده از این دستور ...