دستور UPDATE در PHP

رابط PDO: آپدیت و به روز رسانی اطلاعات در جداول (کوئری UPDATE)

25 سپتامبر 2021
دستور UPDATE در PHP برای بروزرسانی رکوردهای جداول استفاده میشود.. UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,WHERE some_column=some_value دستور WHERE برای انتخاب رکورد های مد نظرمان انتخاب کی می شوند و اگر از این دستور استفاده نکنیم، تمام ...
Search
Generic filters
Exact matches only

رابط PDO: آپدیت و به روز رسانی اطلاعات در جداول (کوئری UPDATE)

25 سپتامبر 2021
دستور UPDATE در PHP برای بروزرسانی رکوردهای جداول استفاده میشود.. UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,WHERE some_column=some_value ...