سوپر گلوبال هادر PHP

متغیرهای گلوبال PHP – پست

6 سپتامبر 2021
متغیر سوپر گلوبال $_POST متغیر سوپر گلوبال POST_$ در PHP به طور وسیعی برای جمع آوری داده ها پس از سابمیت شدن فرم HTML با متد پست (“method=”post) استفاده می شود. متغیر POST>_$ همچنین به ...
Search
Generic filters
Exact matches only

متغیرهای گلوبال PHP – پست

6 سپتامبر 2021
متغیر سوپر گلوبال $_POST متغیر سوپر گلوبال POST_$ در PHP به طور وسیعی برای جمع آوری داده ها پس از ...