مزایای Prepared Statements

روش کار Prepared Statements

20 سپتامبر 2021
 اگر قصد دارید 3 رکورد را همزمان درج و ارسال نمایید می توانید از Prepared Statements استفاده نمایید. Prepared Statements ویژگی ای است که برای اجرای جمله های مشابه SQL بطور مکرر با راندمان بالا استفاده می شود. Prepared statements ...
Search
Generic filters
Exact matches only

روش کار Prepared Statements

20 سپتامبر 2021
 اگر قصد دارید 3 رکورد را همزمان درج و ارسال نمایید می توانید از Prepared Statements استفاده نمایید. Prepared Statements ...