نصب ابزار Postman

آرایه های سوپر گلوبال – GET

6 سپتامبر 2021
متغیر $_GET در PHP متغیر سوپر گلوبال $_GET یکی دیگر از متغیرهای superglobal کاربردی در PHP می باشد. متغیر GET شامل مقادیری است که از سمت کاربر در url به صورت query string به سرور ارسال شده است. در واقع ...
Search
Generic filters
Exact matches only

آرایه های سوپر گلوبال – GET

6 سپتامبر 2021
متغیر $_GET در PHP متغیر سوپر گلوبال $_GET یکی دیگر از متغیرهای superglobal کاربردی در PHP می باشد. متغیر GET ...