نوشتن توضیحات در PHP به صورت چندین خط

نوشتن توضیحات در کدهای PHP

5 سپتامبر 2021
توضیحات در کدهای PHP مقدمه : زمانی که حجم کدهای PHP بسیار زیاد باشد، می توان برای هر بخش از کدها، توضیحاتی را نوشت تا نویسنده کدها، در آینده با دیدن این توضیحات متوجه شود که هر بخش از کدهای PHP ...
Search
Generic filters
Exact matches only

نوشتن توضیحات در کدهای PHP

5 سپتامبر 2021
توضیحات در کدهای PHP مقدمه : زمانی که حجم کدهای PHP بسیار زیاد باشد، می توان برای هر بخش از کدها ...