متغیر

Super Globals

6 سپتامبر 2021
Super Globals چیست؟ در PHP یک سری متغیرهای سراسری داریم که در همه جای برنامه قابل استفاده هستند، این متغیرها را کافی بود یک بار تعریف کنیم تا در همه جای برنامه بهش دسترسی داشته باشیم یک سری متغیرهای سراسری ...
Search
Generic filters
Exact matches only

Super Globals

6 سپتامبر 2021
Super Globals چیست؟ در PHP یک سری متغیرهای سراسری داریم که در همه جای برنامه قابل استفاده هستند، این متغیرها ...