REQUEST_$

متغیر سوپرگلوبال REQUEST_$

6 سپتامبر 2021
متغیر سوپرگلوبال REQUEST_$ در PHP برای جمع آوری داده ها پس از ارسال فرم HTML استفاده می شود.از این متغیر برای جمع آوری داده ها در یک فرم HTML استفاده می شود.برای درک کامل کار این متغیر نیاز ...
Search
Generic filters
Exact matches only

متغیر سوپرگلوبال REQUEST_$

6 سپتامبر 2021
متغیر سوپرگلوبال REQUEST_$ در PHP برای جمع آوری داده ها پس از ارسال فرم HTML استفاده می شود.از این ...